SALAMBO® БИТУМНА ПАСТА kopie

Устойчива на атмосферни влияния модифицирана битумна паста за трайно уплътняване на отвори и отстраняване на течове при поправки и ремонт на битумни и ламаринени покриви.

Предназначение

SALAMBO® БИТУМНА ПАСТА е пластична шпакловъчна маса (паста) на битумна основа за поправки и ремонти на битумни и ламаринени покриви. Използва се за шпакловане и уплътняване на конструктивни детайли и отвори по покривите (антени, комини, тръби, вентилационни отвори, покривни прозорци и др.). Може да се използва и за хидроизолиране на връзките между покриви и прилежащите им зидове и стени. Препоръчва се за ремонт на пукнатини и течове на улуци. След изсъхване образува високо еластично водонепроницаемо покритие, което не се свива и напуква.

Предназначена е за защита от влага и ремонти на течове от покривни конструкции в гражданското и промишлено строителство, експлоатирани при температури от -30°С до +100°С. Препоръчва се за поправка и възстановяване на стари битумни хидроизолационни мембрани. Уплътнява фугите и спира течовете между ламаринени, битумни и друг вид покривни листове и плочи. Използва се за запълване на неравности и пукнатини в бетон, асфалт, олово, цинк, стомана, мазилки и др.

SALAMBO® БИТУМНА ПАСТА прилепва отлично към сухи и влажни основи, към битумни повърхности, както и към повечето строителни материали. Ефективна е дори и под водното равнище и може да се прилага за вътрешна и външна защита на вертикални и хоризонтални повърхности от подпочвена влага; повърхностни и подпочвени води.

Продуктът е устойчив на разредени киселини, основи, индустриални газове, сол и други агресивни среди. След изсъхване може да бъде покриван с асфалт, покривни мембрани и други покрития за покривно обновяване.

Свойства
за поправки и ремонт на битумни и ламаринени покрививодонепроницаемо покритие с висока еластичност, което не се свива и напуква
уплътнява фугите и спира течове между покривни плочи и листове от всякакъв вид устойчива на киселини, основи, сол, индустриални газове и други агресивни среди
запълва на неравности и пукнатини в бетон, асфалт, олово, цинк, стомана, мазилки и др. нанася се лесно без предварително нагряване
Състав

Фина дисперсна система от битум, разтворител и пълнител.

Опаковка и разходна норма

Опаковка:


Метална кофа от 5 л. и 18 л.

Разходна норма:


1,3 – 2,0 л/м2 за 1 мм слой от покритието
Срок на годност и съхранение
Да се съхранява и транспортира в плътно затворена оригинална опаковка на сухо и хладно (най- добре върху палети). Да не се съхранява при температури под -10°С и над +30 °С.

Да не се оставя под въздействието на директно слънчево греене и източници на UV лъчи!
Да се пази от източници на топлина!


Продуктът е годен 24 месеца от датата на производство в неразпечатана оригинална опаковка.
Указания за работа

Подготовка на основата


SALAMBO® БИТУМНА ПАСТА се използва върху всички основи, които са здрави, носещи и не съдържат разделителни субстанции (мазнини, прах и др.). Повърхността трябва да е чиста, стабилна и без пукнатини. От нея предварително трябва да се отстранят всички нездрави участъци и слоеве със слаба механична устойчивост.

Основата може да е леко влажна, без видим воден филм. Тя не трябва да е просмукана с вода или да е постоянно мокра, тъй като нанасяното покритие не може да изсъхне.

Всички следи от мухъл и плесени трябва да бъдат отстранени напълно. При нанасяне върху метал, с помощта на телена четка, да се премахне изцяло налична ръжда.

Приготвяне на сместа


SALAMBO® БИТУМНА ПАСТА е готова за употреба.
Да се разбърка добре преди употреба! Да не се смесва с други материали!

Начин на работа


SALAMBO® БИТУМНА ПАСТА се нанася с помощта на шпакла или мистрия на слой с максимална дебелина 3-4 мм. За да се избегне образуването на мехури се препоръчва нанасянето да се става на 2 или 3 слоя, като всеки следващ слой се нанася след пълното изсъхване и втвърдяване на предходния. Да се внимава да не се нарани предходния!

В области, застрашени от напукване, във вторият слой се вгражда армираща мрежа!

При поправка на стари битумни мембрани, образувалите се мехури и отлепени участъци да се срежат. Пространство се шпаклова с пастата. Краищата на мембраната се разтопят леко и се затварят върху шпакловката, след което шева се шпаклова гладко. Да се избягват натрупвания.
Времето за съхнене зависи от абсорбиращата способност на основата, дебелината на слоя и условията на околната среда и е около 24 часа на за всеки 1 мм от дебелината на слоя. Повърхността трябва да е изсъхнала напълно преди започването на последващи строителни дейности върху нея.

След приключване на работа, инструментите могат да бъдат почистени с органични разтворители.

Внимание!


Работата да се извършва в сухо време при температура на основата и околната среда от +5ºC до +30ºC и с влажност на въздуха под 60%. Времето за пълно изсъхване на продукта зависи от порьозността на основата, дебелината на нанасяният слой и от атмосферните условия (температура и влажност на въздуха).

За пълна сигурност – трябва да се предвиди време за изсъхване на продукта от 24 часа.
Да се предпазва от течаща вода и валежи 24 часа след полагане!
Да не се нанася през студени и влажни дни, както и по време на дъжд!
Да не се нанася върху замръзнали повърхности!
Парите на съдържащият се разтворител се възпламеняват при 38ºC! Да се пази от открит пламък!

Не нанасяйте продукта под пряко слънчево греене!
При работа в затворени помещения, те трябва да са много добре вентилирани! Използвайте предпазни ръкавици и очила при нанасяне!

Описание на опасностите:


Внимание!
Запалими течности и пари!
Вреден при вдишване!
Може да причини генетични дефекти при поглъщане!
Може да причини рак при поглъщане!


Символ на опасност:

101
Опасно

Предупредителни фрази
Н 226Запалими течност и пари.
Н 304Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
Н 332Вреден при вдишване
Н 411Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Р 102Да се съхранява извън обсега на деца.
Р 210Да се пази от топлина, искри, открит пламък, нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено.
Р 233Съдът да се съхранява плътно затворен.
Р 273Да се избягва изпускане в околната среда.
Р 280Използвайте предпазни ръкавици и предпазно облекло.
Р 314При неразположение потърсете медицински съвет/помощ.
Р 403 + Р 235Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно.

Максимално съдържание на ЛОС за този продукт е 350 гр/л!

Класификация

Отговаря на изискванията на европейските и български норми и е в съответствие със стандарт:

Европейски стандартПротоколи от изпитване
БДС EN 13 808
Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти
Технически данни
ПоказателМерна единицаМетод на изпитванеРезултати от изпитването
Външен вид -ТСгъста течлива маса
Цвят -визуалночерен
Пламна температура в затворен съд °СТС˂ 21
Съдържание на сухо вещество %ТС55
Пенетрация на остатъка при 25°С dmmТС20 - 25
Температура на размекване на битума °СТС85 - 95
Вискозитет по В3-4 за полагане в бетонниsТС300 - 320
Плътност при 20°kg/l ТС1,1 - 1,2