SALAMBO® БИТУМНА ОБМАЗНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

Битумна обмазка за студено безшевно хидроизолиране на структурни елементи на сгради от подпочвени води и влага, подходяща за регенерация и защита на стари битумни мембрани.

Предназначение

SALAMBO® БИТУМНА ОБМАЗНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ е предназначена за студено хидроизолиране, защита и поддръжка на контактуващите с почвата елементи на една сграда. След изсъхване образува здраво, безшевно и безфугово покритие, което запазва своите качества при температури от -30°С до +100°С. Може да се прилага за вътрешна и външна защита на вертикални и хоризонтални повърхности от подпочвена влага и подпочвени води.

Подходяща е за защита, поддръжка и регенериране на стари, износени и леко чупливи битумни покривни мембрани, които няма или не могат да бъдат подменени. Препоръчва се и за постигане на водонепропускливо свързване на вълнообразни битумни панели и керемиди.

SALAMBO® БИТУМНА ОБМАЗНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ образува водонепроницаемо покритие с висока еластичност, което не се свива и напуква. Устойчиво е на стареене, разредени киселини, основи и всякакви агресивни субстанции, появяващи се в естествените почви. Продуктът притежава добра проникваща способност, отлична адхезия и заздравяващи характеристики. Прилепва отлично към сухи и леко влажни основи, към битумни повърхности и към тухли, бетон, циментови мазилки и замазки, стари битумни покрития и бои. Нанася се лесно с четка, без нужда от предварително нагряване. Не изисква изравняване или шпакловане на основата преди полагане.

Свойства
за хидроизолиране на фундаменти и основи на сгради от подпочвени води и влага образува безшевно водонепроницае мо покритие с висока еластичност, което не се свива и напуква
за защита, поддръжка и регенериране на стари, износени и леко чупливи битумни мембрани хидроизолация устойчива на киселини, основи и агресивни субстанции
издържа на температури от -30°С до + 100°Снанася се лесно без предварително нагряване
Състав

Фина дисперсна система от битум, разтворител и пълнител.

Опаковка и разходна норма

Опаковка:


Метална кофа от 18 л.
Метална кофа от 5 л.

Разходна норма:


1,1 – 1,3 л/м2 за 1 мм слой от покритието
Срок на годност и съхранение
Да се съхранява и транспортира в плътно затворена оригинална опаковка на сухо и хладно (най- добре върху палети). Да не се съхранява при температури под -10°С и над +30 °С.

Да не се оставя под въздействието на директно слънчево греене и източници на UV лъчи!
Да се пази от източници на топлина!


Продуктът е годен 24 месеца от датата на производство в неразпечатана оригинална опаковка.
Указания за работа

Подготовка на основата


SALAMBO® БИТУМНА ОБМАЗНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ се използва върху всички основи, които са здрави, носещи и не съдържат разделителни субстанции (мазнини, прах и др.). Повърхността трябва да е чиста, стабилна и без пукнатини. От нея предварително трябва да се отстранят всички нездрави участъци и слоеве със слаба механична устойчивост.

Основата може да е леко влажна, без видим воден филм. Тя не трябва да е просмукана с вода или да е постоянно мокра, тъй като нанасяното покритие не може да изсъхне.

Съществуващи пукнатини в основата трябва да бъдат предварително запълнени с SALAMBO® БИТУМНА ПАСТА.

Приготвяне на сместа


SALAMBO® БИТУМНА ОБМАЗНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ е готова за употреба. Преди отварянето на опаковката разклатете добре. Не е необходимо разреждането или загряването на продукта.
Да се разбърка добре преди употреба! Да не се смесва с други материали!

Начин на работа


SALAMBO® БИТУМНА ОБМАЗНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ се нанася с помощта на четка, валяк или машинно на слой с дебелина 2 – 4 мм. Нанасят се 2 или 3 слоя, като всеки следващ слой се нанася след пълното изсъхване и втвърдяване на предходния. Да се внимава да не се нарани предходния!

В области, застрашени от напукване, във вторият слой се вгражда армираща мрежа!

Времето за съхнене зависи от абсорбиращата способност на основата, дебелината на слоя и условията на околната среда. Повърхността трябва да е изсъхнала напълно преди започването на последващи строителни дейности върху нея.

След приключване на работа, инструментите могат да бъдат почистени с органични разтворители.

Внимание!


Хидроизолирането се извършва в сухо време при температура на основата и околната среда от +5 ºC до +30 ºC и с влажност на въздуха под 60%.
Времето за пълно изсъхване на продукта зависи от порьозността на основата, дебелината на хидроизолационният слой и от атмосферните условия (температура и влажност на въздуха). За пълна сигурност – трябва да се предвиди време за изсъхване на продукта от 24 часа.
Да се предпазва от течаща вода и валежи 24 часа след полагане!
Да не се нанася през студени и влажни дни, както и по време на дъжд!
Да не се нанася върху замръзнали повърхности!
Парите на съдържащият се разтворител се възпламеняват при 38ºC!
Да се пази от открит пламък!
Не нанасяйте продукта под пряко слънчево греене!
При работа в затворени помещения, те трябва да са много добре вентилирани! Използвайте предпазни ръкавици и очила при нанасяне!

Описание на опасностите:


Внимание!
Запалими течности и пари!
Вреден при вдишване!
Може да причини генетични дефекти при поглъщане!
Може да причини рак при поглъщане!


Символ на опасност:

101
Опасно

Предупредителни фрази
Н 226Запалими течност и пари.
Н 304Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
Н 332Вреден при вдишване
Н 411Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Р 102Да се съхранява извън обсега на деца.
Р 210Да се пази от топлина, искри, открит пламък, нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено.
Р 233Съдът да се съхранява плътно затворен.
Р 273Да се избягва изпускане в околната среда.
Р 280Използвайте предпазни ръкавици и предпазно облекло.
Р 314При неразположение потърсете медицински съвет/помощ.
Р 403 + Р 235Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно.

Максимално съдържание на ЛОС за този продукт е 350 гр/л!

Класификация

Отговаря на изискванията на европейските и български норми и е в съответствие със стандарт:

Европейски стандартПротоколи от изпитване
БДС EN 13 808
Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти
Технически данни
ПоказателМерна единицаМетод на изпитванеРезултати от изпитването
Външен вид -ТСеднородна вискозна
Цвят -визуалночерен
Пламна температура в затворен съд °СТС˂ 34
Съдържание на сухо вещество %ТС47-48
Пенетрация на остатъка при 25°С -ТС28
Температура на размекване°СТС55