РАЗРЕДЕНИ/ТЕЧНИ БИТУМИ

РАЗРЕДЕН ТЕЧEН БИТУМ SALAMBO® - МС 70 и МС 250

Н Настоящата техническа спецификация третира физико-химичните и експлоатационните показатели на разредени течни битуми за пътно строителство, използвани като първи битумен разлив при строителството и поддържането на асфалтови пътни настилки. Произвежда се на база подходящо подбрани типове вискозни пътни битуми и съответен разредител, фракция от дестилацията на нефт, с определен фракционен състав. В зависимост от разредителя се произвеждат разредени битуми с различна степен на изпаряване /съхнене/.

Разредените битуми отговарят на изискванията на ASTM D 2027 и AASHTO M 82.

Еластична двукомпонентна битумна хидроизолация модифицирана с SBS. За дълготрайна хидроизолация на фуги, хоризонтални и вертикални часрти на сгради.

I. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНИЯ 1.1. Разредените битуми трябва да отговаря на изискванията, регламентирани в таблица 1.

ІІ. ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И НАЧИН ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ

2.1. Приемането на разредените битуми за пътно строителство се извършва на партиди, съгласно т. 2.1. на БДС 11035-81.

2.2. Вземането на проби се извършва съгласно Ст на СИВ 1248-78.

ІІІ. ОПАКОВКА, МАРКИРОВКА, СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

Опаковането, маркирането, съхранението и транспортирането на разредените битуми се осъществява съгласно БДС 11035-81.

ПОКАЗАТЕЛИ

ИЗИСКВАНИЯ

Методи за изпитване

SALAMBO

МС 70

SALAMBO

МС 250

1. Кинематичен вискозитет при 60ºС, mm ² /s

70-140

250-500

БДС EN ISO

3104

2. Пламна температура в отворен тигел,

ºС, не по-ниска от

38

66

Ст на СИВ 5469-86

3. Съдържание на вода, об. %, не повече от

0,2

0,2

БДС ISO3733

4.Процент дестилат от общия дестилат

до 360ºС:

-до 225ºС, обемен %

-до 260ºС, обемен %

-до 315ºС , обемен %

 

 

0-20

20-60

65-90

 

 

0-10

15-55

60-87

ASTMD402-76

ASHTO T 78

5. Остатък след дестилация до 360ºС, обемен %, не по-малко от

55

67

ASTMD402-76

ASHTO T 78

6.Дуктилитет на остатъка при 25ºС,сm, не по-малко от

100

100

Ст на СИВ

4542-84

ІV. ДОКУМЕНТАЦИЯ

Всяка партида от разредените битуми се придружава с анализно свидетелство, издадено от производителя, съдържащо следната информация:

  • наименованиено на производителя ;
  • наименованието на продукта ;
  • резултати от лабораторното изпитване ;
  • количество ;
  • дата ;
  • подпис на ръководителя ХТЛ ;
  • ФТС № 1 - 09- 04.
V. ИЗИСКВАНИЯ ПО ОХРАНА НА ТРУДА И ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ

Пред вид използването на разредител, представляващ фракция от дестилацията на нефт, с определен състав, при производството и използването на разредените битуми, трябва да се спазват всички инструкции и предписания по охрана на труда и противопожарна безопасност.

VІ. ГАРАНЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производителят гарантира съответствието на качеството на разредените битуми с изискванията на Техническата спецификация, само при съблюдаване условията на експлоатация, съхраняване и транспортиране, регламентирани в настоящата спецификация.