КАТИОННА ПОЛИМЕРНОМОДИФИЦИРАНА БАВНОРАЗПАДАЩА СЕ

Н астоящата техническа спецификация третира физико-химичните и експлоатационните показатели на полимер-модифицирани битуми за пътното строителство, използувани като свързващо вещество при строителството и поддържането на асфалтови пътни настилки. Произвеждат се на база подходящо подбрани пътни битуми и полимерен модификатор.
Полимер-модифицираните битуми се характеризират с по-голяма устойчивост на остатъчна деформация, подобрена устойчивост на умора при ниски температури, по-висока степен на сцепление при извършване на репарационнните работи на пътните настилки.

І. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ

1.1. Полимер-модифицираните битуми за пътното строителство трябва да отговарят на изискванията, регламентирани в таблица 1.


Еластична двукомпонентна битумна хидроизолация модифицирана с SBS. За дълготрайна хидроизолация на фуги, хоризонтални и вертикални часрти на сгради.

1.2. Показателят еластично възстановяване се определя по начин аналогичен на метода на определяне на дуктилитет, съгласно Ст на СИВ 4542-84. Разтягането на пробните тела се извършва до дължина 20 см, след което нишката се срязва в средата, с ножица. След 30 мин. се отчита разстоянието между двете нишки /части/.

Еластичното възстановяване се определя по следната формула:

Еластично възстановяване = L1 / L х 100, в %, където:
L1 – разстоянието между двете нишки / части/, измерено след 30 min
L - разстояние от 20 см

1.3. Хомогенност след нагряване. Разлика в температурата на омекване, по метода “пръстен - топче”.

В алуминиев, нелакиран цилиндър с диаметър 3 cm и дължина 16 cm, се налива около 75 g модифициран битум, на височина 2/3 от дължината на цилиндъра. След охлаждане, до степен, че да може да се пипа с ръка, цилиндърът се прегъва в горния си край плътно, за да не прониква никакъв въздух. Затвореният цилиндър се поставя в отвесно положение, в сушилен шкаф, където престоява в продължение на 3 дни, при температура 180 °С.

След темпериране при стайна температура /18÷28 °С/, цилиндърът с пробата се поставя в хладилна камера за 20 min., за да може пробата битум да се отдели от стените на цилиндъра.

Извадената от цилиндъра проба, се разделя на три части. Определя се температурата на омекване на горната и долната част.

ТАБЛИЦА 1

ПОКАЗАТЕЛИ

ИЗИСКВАНИЯ

Методи за

изпитване

ПмБ 60-90

ПмБ 50-90 S

1. Пенетрация при 25°С, 0.1mm.

60 – 90

50 – 90

БДС 10057-83

2. Дуктилитет, сm, не по-нисък от:

  • при 13°С
  • при 25°С

 

40

-

 

-

50

Ст на СИВ

4542-84

3. Температура на омекване, по метода

“пръстен-топче”, °С, не по-ниска от

 

50

 

65

БДС 10234-87

4. Температура на счупване по

Фраас, °С, не по-висока от

 

Минус 15

 

Минус 19

 

БДС 10103-87

5. Загуба на маса след нагряване при

163°С, 5 h, %, не повече от

 

0.5

 

0.5

Ст на СИВ

4543-84

6. Хомогенност след нагряване Разлика в

температурата на омекване по метода

“пръстен и топче”, °С, не повече от

 

 

2

 

 

2

 

Т. 1.3. от настоящата ФТС

7. Еластично възстановяване при 25°С, %,

не по-малко от:

 

65

 

80

Т. 1.2. от настоящата ФТС

8. Намаляване на пенетрацията след

нагряване, %, не повече от:

 

40

 

40

 

БДС 10057-83

9. Сцепление с минерален материал ,%,

не по-малко от:

 

95

 

95

БДС 11685-82

Т.1

10. Еластично възстановяване след

загряване, %, не по-малко от :

 

65

 

80

Т.1.2. от настоящата ФТС

11. Пламна температура в отворен тигел,

°С, не по-ниска от

 

250

 

250

Ст на СИВ

5469-86

ІІ. ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И НАЧИН НА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ

2.1. Приемането на полимер-модифицираните битуми за пътното строителство се извършва на партиди , съгласно т. 2.1. на БДС 11035-81.
2.2. Вземането на проби се извършва съгласно Ст на СИВ 1248-78.

ІІІ. ОПАКОВКА, МАРКИРОВКА, СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ


Опаковането, маркирането, съхранението и транспортирането на полимер-модифицираните битуми за пътното строителство се осъществява съгласно БДС 11035-81.

ІV. ДОКУМЕНТАЦИЯ

Всяка партида от полимер-модифицираните битуми за пътното строителство се придружава от анализно свидетелство, издадено от производителя, съдържащо следната информация:
  • Наименование на производителя;
  • Наименование на продукта;
  • Резултати от лабораторното изпитване;
  • Количество;
  • Дата;
  • Подпис на ръководител на ФХЛ;
  • ФТС № 1-08-03
V. ИЗИСКВАНИЯ ПО ОХРАНА НА ТРУДА И ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ

При производството и използването на полимер-модифицираните битуми за пътното строителство трябва да се спазват всички инструкции по охрано и безопасност на труда, както и мерките за противопожарна охрана.

VІ. ГАРАНЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производителят гарантира съответствието на качеството на полимер-модифицираните битуми с изискванията на Техническата спецификация, само при съблюдаване условията на експлоатация, съхраняване и транспортиране, регламентирани в настоящата спецификация.