ПРОДУКТ SALAMBO®

РАЗРЕДЕН ТЕЧEН БИТУМ SALAMBO® - МС 70 и МС 250


Н астоящата техническа спецификация третира физико-химичните и експлоатационните показатели на разредени течни битуми за пътно строителство, използвани като първи битумен разлив при строителството и поддържането на асфалтови пътни настилки. Произвежда се на база подходящо подбрани типове вискозни пътни битуми и съответен разредител, фракция от дестилацията на нефт, с определен фракционен състав. В зависимост от разредителя се произвеждат разредени битуми с различна степен на изпаряване /съхнене/.
Разредените битуми отговарят на изискванията на ASTM D 2027 и AASHTO M 82.

I. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНИЯ

ІІ. ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И НАЧИН ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ

2.1. Приемането на разредените битуми за пътно строителство се извършва на партиди, съгласно т. 2.1. на БДС 11035-81 .


2.2. Вземането на проби се извършва съгласно Ст на СИВ 1248-78 .

ІІІ. ОПАКОВКА, МАРКИРОВКА, СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

Опаковането, маркирането, съхранението и транспортирането на разредените битуми се осъществява съгласно БДС 11035-81.
ІV. ДОКУМЕНТАЦИЯ

Всяка партида от разредените битуми се придружава с анализно свидетелство, издадено от производителя, съдържащо следната информация:

 • наименованиено на производителя;
 • наименованието на продукта;
 • резултати от лабораторното изпитване;
 • количество;
 • дата;
 • подпис на ръководителя ХТЛ;
 • ФТС № 1 - 09- 04.
V. ИЗИСКВАНИЯ ПО ОХРАНА НА ТРУДА И ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ

Пред вид използването на разредител, представляващ фракция от дестилацията на нефт, с определен състав, при производството и използването на разредените битуми, трябва да се спазват всички инструкции и предписания по охрана на труда и противопожарна безопасност.br>
VІ. ГАРАНЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Производителят гарантира съответствието на качеството на разредените битуми с изискванията на Техническата спецификация, само при съблюдаване условията на експлоатация, съхраняване и транспортиране, регламентирани в настоящата спецификация.
ТАБЛИЦА 1

ПОКАЗАТЕЛИ

ИЗИСКВАНИЯ

Методи за изпитване

SALAMBO

МС 70

SALAMBO

МС 250

1. Кинематичен вискозитет при 60ºС, mm ² /s

70-140

250-500

БДС EN ISO

3104

2. Пламна температура в отворен тигел,

ºС, не по-ниска от

38

66

Ст на СИВ 5469-86

3. Съдържание на вода, об. %, не повече от

0,2

0,2

БДС ISO3733

4.Процент дестилат от общия дестилат

до 360ºС:

-до 225ºС, обемен %

-до 260ºС, обемен %

-до 315ºС , обемен %

 

 

0-20

20-60

65-90

 

 

0-10

15-55

60-87

ASTMD402-76

ASHTO T 78

5. Остатък след дестилация до 360ºС, обемен %, не по-малко от

55

67

ASTMD402-76

ASHTO T 78

6.Дуктилитет на остатъка при 25ºС,сm, не по-малко от

100

100

Ст на СИВ

4542-84

ПОЛИМЕР - МОДИФИЦИРАНИ БИТУМ – SALAMBO® ЗА ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО

РАЗРЕДЕН ТЕЧEН БИТУМ SALAMBO - МС 70 и МС 250


Н астоящата техническа спецификация третира физико-химичните и експлоатационните показатели на полимер-модифицирани битуми за пътното строителство, използувани като свързващо вещество при строителството и поддържането на асфалтови пътни настилки. Произвеждат се на база подходящо подбрани пътни битуми и полимерен модификатор.
Полимер-модифицираните битуми се характеризират с по-голяма устойчивост на остатъчна деформация, подобрена устойчивост на умора при ниски температури, по-висока степен на сцепление при извършване на репарационнните работи на пътните настилки.

І. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ

1.1. Полимер-модифицираните битуми за пътното строителство трябва да отговарят на изискванията, регламентирани в таблица 2.

1.2. Показателят еластично възстановяване се определя по начин аналогичен на метода на определяне на дуктилитет, съгласно Ст на СИВ 4542-84. Разтягането на пробните тела се извършва до дължина 20 см, след което нишката се срязва в средата, с ножица. След 30 мин. се отчита разстоянието между двете нишки /части/.

Еластичното възстановяване се определя по следната формула:
Еластично възстановяване = L1 / L х 100, в %, където:
L1 – разстоянието между двете нишки / части/, измерено след 30 min
L - разстояние от 20 см.
1.3. Хомогенност след нагряване. Разлика в температурата на омекване, по метода “пръстен - топче”.

В алуминиев, нелакиран цилиндър с диаметър 3 cm и дължина 16 cm, се налива около 75 g модифициран битум, на височина 2/3 от дължината на цилиндъра. След охлаждане, до степен, че да може да се пипа с ръка, цилиндърът се прегъва в горния си край плътно, за да не прониква никакъв въздух. Затвореният цилиндър се поставя в отвесно положение, в сушилен шкаф, където престоява в продължение на 3 дни, при температура 180 °С.

След темпериране при стайна температура /18÷28 °С/, цилиндърът с пробата се поставя в хладилна камера за 20 min., за да може пробата битум да се отдели от стените на цилиндъра.

Извадената от цилиндъра проба, се разделя на три части. Определя се температурата на омекване на горната и долната част.

2.2. Вземането на проби се извършва съгласно Ст на СИВ 1248-78 .

ІІ. ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И НАЧИН НА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ

2.1. Приемането на полимер-модифицираните битуми за пътното строителство се извършва на партиди , съгласно т. 2.1. на БДС 11035-81.

2.2. Вземането на проби се извършва съгласно Ст на СИВ 1248-78.

ІІІ. ОПАКОВКА, МАРКИРОВКА, СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

Опаковането, маркирането, съхранението и транспортирането на полимер-модифицираните битуми за пътното строителство се осъществява съгласно БДС 11035-81.
ІV. ДОКУМЕНТАЦИЯ

Всяка партида от полимер-модифицираните битуми за пътното строителство се придружава от анализно свидетелство, издадено от производителя, съдържащо следната информация:

 • Наименование на производителя;
 • Наименование на продукта;
 • Резултати от лабораторното изпитване ;
 • Количество;
 • Дата;
 • Подпис на ръководител на ФХЛ;
 • ФТС № 1-08-03
V. ИЗИСКВАНИЯ ПО ОХРАНА НА ТРУДА И ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ

При производството и използването на полимер-модифицираните битуми за пътното строителство трябва да се спазват всички инструкции по охрано и безопасност на труда, както и мерките за противопожарна охрана.

VІ. ГАРАНЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Производителят гарантира съответствието на качеството на полимер-модифицираните битуми с изискванията на Техническата спецификация, само при съблюдаване условията на експлоатация, съхраняване и транспортиране, регламентирани в настоящата спецификация.
ТАБЛИЦА 2

ПОКАЗАТЕЛИ

ИЗИСКВАНИЯ

Методи за

изпитване

ПмБ 60-90

ПмБ 50-90 S

1. Пенетрация при 25°С, 0.1mm.

60 – 90

50 – 90

БДС 10057-83

2. Дуктилитет, сm, не по-нисък от:

 • при 13°С
 • при 25°С

 

40

-

 

-

50

Ст на СИВ

4542-84

3. Температура на омекване, по метода

“пръстен-топче”, °С, не по-ниска от

 

50

 

65

БДС 10234-87

4. Температура на счупване по

Фраас, °С, не по-висока от

 

Минус 15

 

Минус 19

 

БДС 10103-87

5. Загуба на маса след нагряване при

163°С, 5 h, %, не повече от

 

0.5

 

0.5

Ст на СИВ

4543-84

6. Хомогенност след нагряване Разлика в

температурата на омекване по метода

“пръстен и топче”, °С, не повече от

 

 

2

 

 

2

 

Т. 1.3. от настоящата ФТС

7. Еластично възстановяване при 25°С, %,

не по-малко от:

 

65

 

80

Т. 1.2. от настоящата ФТС

8. Намаляване на пенетрацията след

нагряване, %, не повече от:

 

40

 

40

 

БДС 10057-83

9. Сцепление с минерален материал ,%,

не по-малко от:

 

95

 

95

БДС 11685-82

Т.1

10. Еластично възстановяване след

загряване, %, не по-малко от :

 

65

 

80

Т.1.2. от настоящата ФТС

11. Пламна температура в отворен тигел,

°С, не по-ниска от

 

250

 

250

Ст на СИВ

5469-86